Przetarg

2/WSP/?YW/20/21

24-12-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Zak?ad Karny Nowogard
ul. Zamkowa 7,72-200 Nowogard
tel. 914?326?600
fax. 914?326?604
e-mail: dkw_nowogard@sw.gov.pl
http:// WWW.SW.GOV.PL

Kontaktuj?c si? z firm? powiedz, ?e zdoby?e? o niej informacje dzi?ki portalowi elektryka.org!
Dzi?kujemy!
Szczegó?y przetargu


Og?oszenie nr 638702-N-2019 z dnia 2019-12-24 r.

Zak?ad Karny Nowogard: 2/WSP/?YW/20/21
OG?OSZENIE O ZAMóWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie og?oszenia: Zamieszczanie obowi?zkowe
Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych
Nie

Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy
Nie
Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych
Nie

Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej – maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zak?ad Karny Nowogard, krajowy numer identyfikacyjny 32041400000000, ul. ul. Zamkowa  7 , 72-200  Nowogard, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 914?326?600, e-mail dkw_nowogard@sw.gov.pl, faks 914?326?604.
Adres strony internetowej (URL): WWW.SW.GOV.PL
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo?na uzyska? dost?p do narz?dzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Inny (prosz? okre?li?):
ZAK?AD KARNY
I.3) WSPóLNE UDZIELANIE ZAMóWIENIA (je?eli dotyczy):
Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
WWW.ZP.SW.GOV.PL

Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
POCZT? TRADYCYJN?
Adres:
ZAK?AD KARNY, UL. ZAMKOWA 7, 72-200 NOWOGARD

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
Nie
Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMóWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: 2/WSP/?YW/20/21
Numer referencyjny:
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ??cznie nast?puj?cych cz??ci lub grup cz??ci:

Maksymalna liczba cz??ci zamówienia, na które mo?e zosta? udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa d?emu, marmolady i powide? do magazynów jednostek organizacyjnych S?u?by Wi?ziennej Okr?gu Szczecińskiego (ZK Goleniów, A? Szczecin, ZK Stargard, ZK Nowogard, OZ P?oty, ZK Gorzów Wlkp., OZ S?ońsk, A? Miedzyrzecz).1. 15332290-3 - D?em wieloowocowy – produkt musi by? zgodny z polsk? norm? PN-A-75100:1994, w opakowaniach od 1 kg do 15 kg, (opis opakowania - nazwa producenta, adres producenta, termin przydatno?ci do spo?ycia, warunki przechowywania, waga, oznaczenie partii produkcyjnej oraz pozosta?e informacje zgodnie z aktualnie obowi?zuj?cym prawem, minimalny termin przydatno?ci do spo?ycia nie mniej ni? 3 miesi?ce od daty zrealizowanej dostawy)D?em wieloowocowy w opakowaniach od 1 kg do 15 kg, (opis opakowania - nazwa producenta, adres producenta, termin przydatno?ci do spo?ycia, warunki przechowywania, waga, oznaczenie partii produkcyjnej oraz pozosta?e informacje zgodnie z aktualnie obowi?zuj?cym prawem, minimalny termin przydatno?ci do spo?ycia nie mniej ni? 3 miesi?ce od daty zrealizowanej dostawy) - w ilo?ci 13.700 kg2. 15332296-5 - D?em Truskawkowy – produkt musi by? zgodny z polsk? norm? PN-A-75100:1994, opakowaniach od 1 kg do 15 kg, (opis opakowania - nazwa producenta, adres producenta, termin przydatno?ci do spo?ycia, warunki przechowywania, waga, oznaczenie partii produkcyjnej oraz pozosta?e informacje zgodnie z aktualnie obowi?zuj?cym prawem, minimalny termin przydatno?ci do spo?ycia nie mniej ni? 3 miesi?ce od daty zrealizowanej dostawy) - w ilo?ci 11.700 kg3. 15332230-5 - Marmolada wieloowocowa – produkt musi by? zgodny z polsk? norm? PN-A-75103:1993, opakowaniach od 1 kg do 15 kg, (opis opakowania - nazwa producenta, adres producenta, termin przydatno?ci do spo?ycia, warunki przechowywania, waga, oznaczenie partii produkcyjnej oraz pozosta?e informacje zgodnie z aktualnie obowi?zuj?cym prawem, minimalny termin przydatno?ci do spo?ycia nie mniej ni? 3 miesi?ce od daty zrealizowanej dostawy) - w ilo?ci 13.100 kg4. 15332230-5 - Powid?a ?liwkowe – produkt musi by? zgodny z polsk? norm? PN-A-75103:1993, opakowaniach od 1 kg do 15 kg, (opis opakowania - nazwa producenta, adres producenta, termin przydatno?ci do spo?ycia, warunki przechowywania, waga, oznaczenie partii produkcyjnej oraz pozosta?e informacje zgodnie z aktualnie obowi?zuj?cym prawem, minimalny termin przydatno?ci do spo?ycia nie mniej ni? 3 miesi?ce od daty zrealizowanej dostawy) - w ilo?ci 7.350 kg- Podane w opisie nazwy w?asne nie maj? na celu naruszenia art. 7 i 29 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z pó?n. zm.), a maj? jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jako?ciowych zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania równowa?ne pod warunkiem spe?nienia tego samego poziomu technologicznego i wydajno?ciowego.-Wszystkie w/w produkty musz? spe?nia? normy co do jako?ci jakie wynikaj? z obowi?zuj?cych przepisów polskiego prawa dla produktów ?ywno?ciowych. Podane ilo?ci poszczególnych produktów ?ywno?ciowych s? ilo?ciami szacunkowymi i mog? ulec pomniejszeniu do 30%. Dostawcy b?dzie przys?ugiwa?o prawo do wynagrodzenia wy??cznie za faktycznie dostarczone ilo?ci towaru. Oznacza to, ?e ostateczny rozmiar zamówienia nie mo?e stanowi? podstaw do zg?aszania roszczeń z tytu?u niezrealizowanych dostaw albo podstawy do odmowy realizacji dostaw.- Wykonawca przedmiot zamówienia musi dostarcza? w zamkni?tych, oryginalnych i nieuszkodzonych opakowaniach. Tre?? etykiet na opakowaniach winna zawiera? informacje w j?zyku polskim o nazwie i adresie producenta, o parametrach fizyko-chemicznych produktu, oraz o dacie przydatno?ci do spo?ycia – zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami prawa. - Wykonawca zobowi?zany jest dostarcza? przedmiot zamówienia do Jednostek Organizacyjnych S?u?by Wi?ziennej na w?asny koszt w dni robocze, w godz. od 8.00 do 12.00. Wykaz jednostek organizacyjnych wraz z adresem dostawy stanowi za??cznik nr 6 do SIWZ.- Nale?no?ci za dostawy b?d? regulowane przelewami z rachunków bankowych Jednostek Organizacyjnych S?u?by Wi?ziennej, na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie 30 dni od daty wp?ywu do ich siedzib prawid?owo wystawionych faktur VAT.- Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci sk?adania ofert wariantowych. Przedmiotem niniejszego post?powania nie jest zawarcie umowy ramowej.Zamawiaj?cy nie dopuszcza mo?liwo?ci udzielenia zamówień uzupe?niaj?cych.

II.5) G?ówny kod CPV: 15332290-3
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15332296-5
15332230-5


II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre?lenie przedmiotu, wielko?ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan? udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi?cach:    lub dniach:
lub
data rozpocz?cia:   lub zakończenia:
Okres w miesi?cachOkres w dniachData rozpocz?ciaData zakończenia
2021-03-08

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków: Z?O?ENIE O?WIADCZENIA STANOWI?CEGO ZA??CZNIK NR 2 DO SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre?lenie warunków: Z?O?ENIE O?WIADCZENIA STANOWI?CEGO ZA??CZNIK NR 2 DO SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa
Okre?lenie warunków: Z?O?ENIE O?WIADCZENIA STANOWI?CEGO ZA??CZNIK NR 2 DO SIWZ
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI
O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu
Tak
O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Z?O?ENIE O?WIADCZENIA STANOWI?CEGO ZA??CZNIK NR 2 DO SIWZ
III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKóW UDZIA?U W POST?POWANIU:
Z?O?ENIE O?WIADCZENIA STANOWI?CEGO ZA??CZNIK NR 2 DO SIWZ
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIóW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
Z?O?ENIE O?WIADCZENIA STANOWI?CEGO ZA??CZNIK NR 2 DO SIWZ
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Z?O?ENIE O?WIADCZENIA STANOWI?CEGO ZA??CZNIK NR 3 DO SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nale?y poda? informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej
Nie
Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której b?d? zamieszczone dodatkowe informacje dotycz?ce dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem)
Nale?y poda? adres strony internetowej, na której aukcja b?dzie prowadzona:

Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia:

Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pień):
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?zań i specyfikacji technicznych w zakresie po??czeń:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA60,00
CZAS ZA?ATWIENIA REKLAMACJI40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody:

Wst?pny harmonogram post?powania:

Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?zań:
Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty:

Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dzeń informatycznych:
Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
W TRAKCIE OBOWI?ZYWANIA UMOWY UMOWY STRONY DOPUSZCZAJ? ZMIANY CEN W FORMIE ANEKSU DO UMOWY WY??CZNIE W PRZYPADKU ZMIANY STAWKI PODATKU VAT, PRZY CZYM ZMIANIE ULEGNIE WY??CZNIE CENA BRUTTO, CENA NETTO POZOSTANIE BEZ ZMIAN.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy):

?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:
Data: 2020-01-14, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem):

Wskaza? powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
>
IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez państwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia:
IV.6.5) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH


 
上海福彩 镇坪县| 沙坪坝区| 桐梓县| 财经| 海阳市| 鄂伦春自治旗| 久治县| 清丰县| 油尖旺区| 广饶县| 琼海市| 鄂温| 稷山县| 德化县| 济南市| 大渡口区| 商城县| 沙洋县| 安阳县| 湘乡市| 如东县| 韩城市| 永仁县| 郸城县| 岚皋县| 龙游县| 哈巴河县| 德阳市| 永定县| 志丹县| 当涂县| 鹤庆县| 彩票| 乡宁县| 尉氏县| 通化县| 平和县| 龙海市| 达日县| 泗水县| 松阳县|