Przetarg

Sukcesywne dostawy produktów t?uszczowych dla jednostek penitencjarnych podleg?ych Okr?gowemu Inspektoratowi S?u?by Wi?ziennej w Koszalinie

23-12-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Zak?ad Karny w Starem Bornem
Stare Borne 14,76-020 Bobolice
tel. 0-94 3180820
fax. 0-94 318 76 80
e-mail: zk_stare_borne@sw.gov.pl
http:// www.sw.gov.pl

Kontaktuj?c si? z firm? powiedz, ?e zdoby?e? o niej informacje dzi?ki portalowi elektryka.org!
Dzi?kujemy!
Szczegó?y przetargu


Og?oszenie nr 638584-N-2019 z dnia 2019-12-23 r.

Zak?ad Karny w Starem Bornem: Sukcesywne dostawy produktów t?uszczowych dla jednostek penitencjarnych podleg?ych Okr?gowemu Inspektoratowi S?u?by Wi?ziennej w Koszalinie
OG?OSZENIE O ZAMóWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie og?oszenia: Zamieszczanie obowi?zkowe
Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych
Nie

Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy
Nie
Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych
Nie

Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej – maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Zak?ad Karny w Starem Bornem, krajowy numer identyfikacyjny 32098600000000, ul. Stare Borne  14 , 76-020  Bobolice, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 0-94 3180820, e-mail zk_stare_borne@sw.gov.pl, faks 0-94 318 76 80.
Adres strony internetowej (URL): www.sw.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo?na uzyska? dost?p do narz?dzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne www.zp.sw.gov.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Inny (prosz? okre?li?):
Jednostka organizacyjna SW nie posiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.3) WSPóLNE UDZIELANIE ZAMóWIENIA (je?eli dotyczy):
Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):
Niniejsze post?powanie o udzielenie zamówienia publicznego przygotowuje i przeprowadza w ca?o?ci Zak?ad Karny w Starem Bornem, upowa?niony na podstawie z?o?onych przez pozosta?e jednostki podleg?e OISW w Koszalinie pe?nomocnictw. Zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych Zamawiaj?cych, okre?lonych w za??czniku nr 1 do umowy.
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL)
Nie
www.zp.sw.gov.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.zp.sw.gov.pl

Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Oferty nale?y z?o?y? w siedzibie Zamawiaj?cego w Stare Borne 14, 76-020 Bobolice w sekretariacie lub przes?a? na adres Zamawiaj?cego
Adres:
Zak?ad Karny, Stare Borne 14, 76-020 Bobolice

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
Nie
Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMóWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Sukcesywne dostawy produktów t?uszczowych dla jednostek penitencjarnych podleg?ych Okr?gowemu Inspektoratowi S?u?by Wi?ziennej w Koszalinie
Numer referencyjny: DKw.2232.5.2019
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ??cznie nast?puj?cych cz??ci lub grup cz??ci:

Maksymalna liczba cz??ci zamówienia, na które mo?e zosta? udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia s? sukcesywne dostawy produktów t?uszczowych dla jednostek penitencjarnych podleg?ych Okr?gowemu Inspektoratowi S?u?by Wi?ziennej w Koszalinie. 2. Przedmiot zamówienia, o którym mowa w ust. 1 ma zosta? wykonany zgodnie ze szczegó?owym opisem przedmiotu zamówienia stanowi?cym za??cznik nr 1 do SIWZ

II.5) G?ówny kod CPV: 15000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
15431000-8
15411100-3


II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre?lenie przedmiotu, wielko?ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan? udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi?cach:  12   lub dniach:
lub
data rozpocz?cia:   lub zakończenia:
Okres w miesi?cachOkres w dniachData rozpocz?ciaData zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków: Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie, którego spe?nienie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza?. Ocen? spe?niania powy?szego warunku udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy dokona na podstawie z?o?onego przez Wykonawc? o?wiadczenia, którego wzór stanowi za??cznik nr 4 do siwz;
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie stawia szczególnych wymagań w tym zakresie, którego spe?nienie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza?. Ocen? spe?niania powy?szego warunku udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy dokona na podstawie z?o?onego przez Wykonawc? o?wiadczenia, którego wzór stanowi za??cznik nr 4 do siwz;?
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa
Okre?lenie warunków: Niniejszy warunek zostanie uznany za spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e: w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku ?wiadczeń okresowych lub ci?g?ych równie? wykonywanych wykona? co najmniej trzy dostawy odpowiadaj?ce, zakresem okre?lonym w opisie przedmiotu zamówienia o warto?ci brutto nie ni?szej ni?: ? 70 000,00 z? ka?da (s?ownie: siedemdziesi?t tysi?cy z?otych 00/100); wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zosta?y wykonane, z za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonane nale?ycie i prawid?owo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa by?a wykonywana, a w przypadku ?wiadczeń okresowych lub ci?g?ych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów – o?wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ?wiadczeń okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wykonawca sporz?dza wykaz wed?ug wzoru, który stanowi za??cznik nr 6 do siwz.
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI
O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu
Tak
O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKóW UDZIA?U W POST?POWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIóW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
W celu potwierdzenia okoliczno?ci, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona, z?o?y za wezwanie Zamawiaj?cego nast?puj?ce o?wiadczenia lub dokumenty: 1) informacj? z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert; 2) aktualnego za?wiadczenia w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?aceniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia sk?ada je ka?dy z Wykonawców); 3) aktualnego za?wiadczenia w?a?ciwej terenowej jednostki Zak?adu Ubezpieczeń Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar? porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska? przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu (w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamówienia sk?ada je ka?dy z Wykonawców); 4) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci; 5) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamówienia publiczne; 6) o?wiadczenia Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej Wykonawca mo?e z?o?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym Wykonawc? nie prowadz? do zak?ócenia konkurencji wed?ug wzoru, który stanowi za??cznik nr 5 do siwz; 7) wykaz dostaw w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku ?wiadczeń okresowych lub ci?g?ych równie? wykonywanych wykona? co najmniej trzy dostawy odpowiadaj?ce, zakresem okre?lonym w opisie przedmiotu zamówienia o warto?ci brutto nie ni?szej ni? 70 000,00 z? ka?da (s?ownie: sto pi??dziesi?t tysi?cy z?otych 00/100); wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zosta?y wykonane, z za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonane nale?ycie i prawid?owo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, s? referencje b?d? inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawa by?a wykonywana, a w przypadku ?wiadczeń okresowych lub ci?g?ych s? wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokumentów – o?wiadczenie Wykonawcy. W przypadku ?wiadczeń okresowych lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d? inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by? wydane nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert. Wykonawca sporz?dza wykaz wed?ug wzoru, który stanowi za??cznik nr 6 do siwz.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nale?y poda? informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej
Nie
Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której b?d? zamieszczone dodatkowe informacje dotycz?ce dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem) Nie
Nale?y poda? adres strony internetowej, na której aukcja b?dzie prowadzona:

Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia:

Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pień):
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?zań i specyfikacji technicznych w zakresie po??czeń:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin p?atno?ci0,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody:

Wst?pny harmonogram post?powania:

Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?zań:
Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty:

Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dzeń informatycznych:
Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmiany umowy w nast?puj?cych przypadkach: 1) wyst?pienia zmiany powszechnie obowi?zuj?cych przepisów w zakresie maj?cym wp?yw na realizacj? przedmiotu umowy; 2) wyst?pienia konieczno?ci wprowadzenia zmian spowodowanych nast?puj?cymi okoliczno?ciami: a) zmiana danych zwi?zanych z obs?ug? administracyjno- organizacyjn? umowy; b) zmiany danych teleadresowych; c) zmiana obowi?zuj?cej stawki VAT 2. W przypadku zmian stawek podatku VAT, cena mo?e w okresie obowi?zywania umowy ulec zmianie, wy??cznie o ró?nic? pomi?dzy stawk? dotychczasow? a stawk? obowi?zuj?c? po zmianie. 3. Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c obowi?zuje od dnia wej?cia w ?ycie przepisów obowi?zuj?cych w tym zakresie.?
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy):

?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:
Data: 2020-01-08, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem):
Nie
Wskaza? powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
>
IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez państwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH


 
上海福彩 青川县| 上高县| 彝良县| 格尔木市| 麻江县| 新沂市| 收藏| 丹棱县| 闽清县| 麟游县| 蓬莱市| 开远市| 乌审旗| 光山县| 大姚县| 宝山区| 麟游县| 皮山县| 林西县| 高淳县| 洛扎县| 华坪县| 聊城市| 文登市| 定远县| 阳高县| 保亭| 南澳县| 凤阳县| 佛冈县| 兰西县| 达日县| 沅陵县| 鸡西市| 荔浦县| 瓮安县| 浙江省| 台前县| 改则县| 苗栗市| 吉木乃县|