Przetarg

Zakup i dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych.

23-12-2019, 00:00

Dane kontaktowe

15 Wojskowy Oddzia? Gospodarczy w Szczecinie
Narutowicza 10A,70-231 Szczecin
tel. 261 45 48 38,
fax. 261 45 23 98
e-mail: 15wogszczecin.przetargi@wp.mil.pl,

Kontaktuj?c si? z firm? powiedz, ?e zdoby?e? o niej informacje dzi?ki portalowi elektryka.org!
Dzi?kujemy!
Szczegó?y przetargu


Og?oszenie nr 638556-N-2019 z dnia 2019-12-23 r.

15 Wojskowy Oddzia? Gospodarczy w Szczecinie: Zakup i dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych.
OG?OSZENIE O ZAMóWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie og?oszenia: Zamieszczanie obowi?zkowe
Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych
Nie

Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy
Nie
Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych
Nie

Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej – maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: 15 Wojskowy Oddzia? Gospodarczy w Szczecinie, krajowy numer identyfikacyjny 32098789500000, ul. Narutowicza  10A , 70-231  Szczecin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 261 45 48 38, , e-mail 15wogszczecin.przetargi@wp.mil.pl, , faks 261 45 23 98.
Adres strony internetowej (URL):
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo?na uzyska? dost?p do narz?dzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Inny (prosz? okre?li?):
Wojskowa jednostka bud?etowa
I.3) WSPóLNE UDZIELANIE ZAMóWIENIA (je?eli dotyczy):
Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL)
Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Nie
www.15wog.wp.mil.pl

Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
Nie
Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMóWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Zakup i dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych.
Numer referencyjny: 92-ZP-12-19-274
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ??cznie nast?puj?cych cz??ci lub grup cz??ci:

Maksymalna liczba cz??ci zamówienia, na które mo?e zosta? udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pieczywa i wyrobów cukierniczych, dla 15 WOG w Szczecinie, zgodnie z postanowieniami SIWZ wraz z za??cznikiem OPZ.

II.5) G?ówny kod CPV: 15812100-4
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre?lenie przedmiotu, wielko?ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan? udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi?cach:    lub dniach:
lub
data rozpocz?cia:   lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków: a) posiadaj? kompetencj? lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów.? Posiadaj? aktualn? decyzj? administracyjn? w?a?ciwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzenia albo przed?u?enia warunkowego zatwierdzenia produktów pochodzenia zwierz?cego zgodnie z art. 20 ust.12 pkt., 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r, ( Dz. U z 2017 poz. 242). Lub ? Posiadaj? obowi?zuj?c? decyzj? administracyjn? w?a?ciwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przed?u?ania warunkowego zatwierdzania zak?adów, które produkuj? lub wprowadzaj? do obrotu ?ywno?? pochodzenia nie zwierz?cego lub wprowadzaj? do obrotu produkty pochodzenia zwierz?cego, nie obj?te urz?dow? kontrol? organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 2 ustawy o bezpieczeństwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz. U. z 2017, poz. 149 (nie dotyczy rolników, ?w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r.o ubezpieczeniu spo?ecznym rolników - Dz. U. 2008 Nr 50 poz. 291 ze zm.”)Lub? Posiadaj? za?wiadczenie o wpisie do rejestru zak?adów zgodne z rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie wzorów dokumentów dotycz?cych rejestracji i zatwierdzania zak?adów produkuj?cych lub wprowadzaj?cych do obrotu ?ywno?? podlegaj?cych urz?dowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 730), nie dotyczy rolników, ?w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu spo?ecznym rolników (Dz. U. 2008 Nr 50 poz. 291 ze zm.”).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie dokonuje okre?lenia warunku udzia?u w post?powaniu w tym zakresie. Ocena spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie o?wiadczenia o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu, o którym mowa w pkt.7.1. SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie dokonuje okre?lenia warunku udzia?u w post?powaniu w tym zakresie. Ocena spe?niania warunku udzia?u w post?powaniu w tym zakresie zostanie dokonana na podstawie o?wiadczenia o spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu, o którym mowa w pkt.7.1. SIWZ
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: 3.2. Wykonawca obowi?zany jest posiada? przez ca?y okres zwi?zania z umow? op?acon? umow? obowi?zkowego ubezpieczenia odpowiedzialno?ci cywilnej rolników, obejmuj?c? odpowiedzialno?? cywiln? podmiotu obj?tego obowi?zkiem ubezpieczenia za szkody wyrz?dzone czynem niedozwolonym oraz wynik?e z niewykonania lub nienale?ytego wykonania zobowi?zania. Suma gwarancyjna ca?ej polisy wina by? równa lub wy?sza od warto?ci zawartej umowy. Polis? ubezpieczeniow? wraz z dowodem potwierdzaj?cym jej op?at? Wykonawca winien przedstawi? przy podpisaniu umowy.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia okre?lona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI
O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu
Tak
O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
a) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia okre?lonego w pkt 6.2 lit. a specyfikacji;b) o?wiadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si? o zamówienia publiczne, (za??cznik nr 9 do SIWZ),c) o?wiadczenie wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej; w przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wykonawca mo?e z?o?y? wraz z o?wiadczeniem dokumenty b?d? informacje potwierdzaj?ce, ?e powi?zania z innym wykonawc? nie prowadz? do zak?ócenia konkurencji w post?powaniu. ( za??cznik nr 7 do SIWZ)d) o?wiadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne – albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzaj?cych dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci (za??cznik nr 10 do SIWZ);e) potwierdzenia wdro?onego systemu HACCP w jednej z nast?puj?cych form: (nie dotyczy rolników, ?w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu spo?ecznym rolników - Dz. U. 2008 Nr 50 poz. 291 ze zm.”)? certyfikatu systemu HACCP wydanego przez firmy posiadaj?ce akredytacje i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji z siedzib? w Warszawie lub krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju albo? za?wiadczenie w?a?ciwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub organu Inspekcji Weterynaryjnej o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdro?onego sytemu HACCP. Przed?o?one za?wiadczenie winno potwierdza?, ?e Wykonawca wdro?y? oraz stosuje zasady systemu HACCP – podstawa prawna art. 59 i 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz. U. z 2010, Nr 136 , poz. 914 j. t.),f) potwierdzenia lub o?wiadczenia, ?e Wykonawca oferuje produkty wytworzone w ramach produkcji pierwotnej zgodnie z zasadami GMP (Dobrej Praktyki Produkcji) - dotyczy rolników, ?w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu spo?ecznym rolników (Dz. U. 2008 Nr 50 poz. 291 ze zm.”)W przypadku, gdy wykonawca ma siedzib? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby maj?cej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, której dotyczy dokument, o którym mowa w lit. a), sk?ada dokument wskazany w pkt 7.8 ppkt.1) w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy pzp. Je?eli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument mia? dotyczy?, nie wydaje si? takich dokumentów, zast?puje si? go dokumentem zawieraj?cym o?wiadczenie tej osoby z?o?onym przed notariuszem lub przed organem s?dowym, administracyjnym albo organem samorz?du zawodowego lub gospodarczego w?a?ciwym ze wzgl?du na miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument powinien by? wystawiony nie wcze?niej ni? odpowiednio 6 lub 3 miesi?ce przed up?ywem terminu.
III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKóW UDZIA?U W POST?POWANIU:
a) Posiadaj? aktualn? decyzj? administracyjn? w?a?ciwego powiatowego lekarza weterynarii w sprawie zatwierdzenia albo przed?u?enia warunkowego zatwierdzenia produktów pochodzenia zwierz?cego zgodnie z art. 20 ust.12 pkt., 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r, ( Dz. U z 2017 poz. 242). Lub Posiadaj? obowi?zuj?c? decyzj? administracyjn? w?a?ciwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzania, warunkowego zatwierdzania, przed?u?ania warunkowego zatwierdzania zak?adów, które produkuj? lub wprowadzaj? do obrotu ?ywno?? pochodzenia nie zwierz?cego lub wprowadzaj? do obrotu produkty pochodzenia zwierz?cego, nie obj?te urz?dow? kontrol? organów Inspekcji Weterynaryjnej, zgodnie z art. 62 ust.1 pkt. 2 ustawy o bezpieczeństwie ?ywno?ci i ?ywienia (Dz. U. z 2017, poz. 149 (nie dotyczy rolników, ?w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r.o ubezpieczeniu spo?ecznym rolników - Dz. U. 2008 Nr 50 poz. 291 ze zm.”)LubPosiadaj? za?wiadczenie o wpisie do rejestru zak?adów zgodne z rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2007 r., w sprawie wzorów dokumentów dotycz?cych rejestracji i zatwierdzania zak?adów produkuj?cych lub wprowadzaj?cych do obrotu ?ywno?? podlegaj?cych urz?dowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 106, poz. 730), nie dotyczy rolników, ?w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu spo?ecznym rolników (Dz. U. 2008 Nr 50 poz. 291 ze zm.”
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIóW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
9.1. Zamawiaj?cy ??da od wykonawców wniesienia wadium w wysoko?ci :- 3 400,00 z? Wadium nale?y wnie?? przed up?ywem terminu sk?adania ofert.9.2. Wadium mo?e by? wnoszone w jednej lub kilku nast?puj?cych formach:a) w pieni?dzu,b) por?czeniach bankowych lub por?czeniach spó?dzielczej kasy oszcz?dno?ciowo kredytowej, z tym ?e por?czenie kasy jest zawsze por?czeniem pieni??nym,c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) por?czeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci (jedn. tekst Dz. U. z 2007 Nr 42, poz.275 z pó?n. zm.).9.3. Wadium wnoszone w pieni?dzu nale?y wp?aci? na rachunek Zamawiaj?cego prowadzony przez: NBP O/Szczecin o numerze rachunku: 94 1010 1599 0024 2413 9120 2000 - z dopiskiem ?wadium w post?powaniu 92-ZP-12-19-274”9.4. Za termin wniesienia wadium w formie pieni??nej przyjmuje si? termin zaksi?gowania ?rodków na rachunku zamawiaj?cego.9.5. Wadium wnoszone w jednej z form wymienionych w pkt 9.2 ppkt. 2-5 powinno mie? bezwarunkowy charakter i by? p?atne na pierwsze wezwanie zamawiaj?cego, w sytuacji, gdy wykonawca:a) odmówi podpisania umowy na warunkach okre?lonych w ofercie,b) nie wniesie zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy na zasadach okre?lonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,c) zawarcie umowy stanie si? niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie wykonawcy,d) wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy pzp, z przyczyn le??cych po jego stronie, nie z?o?y? dokumentów lub o?wiadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy pzp, lub nie wyrazi? zgody na poprawienie omy?ki, o której mowa w art.87 ust.2 pkt 3, co powoduje brak mo?liwo?ci wybrania oferty z?o?onej przez wykonawc? jako najkorzystniejszej.9.6. W przypadku wadium wnoszonego w pozosta?ych niepieni??nych formach, nale?y orygina? dokumentu z?o?y? wraz z ofert? w osobnej kopercie z dopiskiem ?WADIUM”.9.7. Zamawiaj?cy zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezw?ocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub uniewa?nieniu post?powania, z wyj?tkiem wykonawcy, którego oferta zosta? uznana za najkorzystniejsz?, z zastrze?eniem pkt 9.5

IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nale?y poda? informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej
Nie
Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której b?d? zamieszczone dodatkowe informacje dotycz?ce dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem) Nie
Nale?y poda? adres strony internetowej, na której aukcja b?dzie prowadzona:

Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pień):
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?zań i specyfikacji technicznych w zakresie po??czeń:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu: Nie
Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody:

Wst?pny harmonogram post?powania:

Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?zań: Nie
Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty:

Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dzeń informatycznych:
Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu: Nie
Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
2. Zamawiaj?cy zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje mo?liwo?? wprowadzenia istotnych zmian do tre?ci zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, je?eli one dotycz?: a) zmiany podwykonawcy uczestnicz?cego w realizacji umowy,b) zmniejszenia ilo?ci, warto?ci i cz?stotliwo?ci dostaw w stosunku do ilo?ci, warto?ci i cz?stotliwo?ci przyj?tych w umowie,c) zmniejszenie ilo?ci dostaw w jednej pozycji z jednoczesnym zwi?kszeniem dostaw w innej, pod warunkiem jednak?e niezmienno?ci ceny zamówienia podstawowego.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy):

?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:
Data: 2020-01-02, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem):
Nie
Wskaza? powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
>
IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez państwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH


 
上海福彩 西青区| 灵璧县| 河西区| 南京市| 余姚市| 阿鲁科尔沁旗| 翼城县| 古浪县| 三穗县| 杭州市| 益阳市| 石台县| 洪雅县| 阿拉善右旗| 建始县| 收藏| 新余市| 洛隆县| 武清区| 宝坻区| 股票| 永新县| 开原市| 鸡泽县| 兴安盟| 乌海市| 四子王旗| 家居| 湘潭市| 界首市| 抚顺县| 衢州市| 大厂| 长宁区| 堆龙德庆县| 滁州市| 图木舒克市| 金乡县| 古浪县| 新龙县| 扎囊县|