Przetarg

Dostawa s?odyczy.

23-12-2019, 00:00

Dane kontaktowe

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaros?awa D?browskiego
gen. Sylwestra Kaliskiego 2,00-908 Warszawa
tel. +48261837865,
fax. +48261839723
e-mail: dzp@wat.edu.pl,
http:// https://bip.wat.edu.pl

Kontaktuj?c si? z firm? powiedz, ?e zdoby?e? o niej informacje dzi?ki portalowi elektryka.org!
Dzi?kujemy!
Szczegó?y przetargu


Og?oszenie nr 638343-N-2019 z dnia 2019-12-23 r.

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaros?awa D?browskiego: Dostawa s?odyczy.
OG?OSZENIE O ZAMóWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie og?oszenia: Zamieszczanie obowi?zkowe
Og?oszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó?finansowanego ze ?rodków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mog? ubiega? si? wy??cznie zak?ady pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia?alno??, lub dzia?alno?? ich wyodr?bnionych organizacyjnie jednostek, które b?d? realizowa?y zamówienie, obejmuje spo?eczn? i zawodow? integracj? osób b?d?cych cz?onkami grup spo?ecznie marginalizowanych
Nie

Nale?y poda? minimalny procentowy wska?nik zatrudnienia osób nale??cych do jednej lub wi?cej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni? 30%, osób zatrudnionych przez zak?ady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJ?CY
Post?powanie przeprowadza centralny zamawiaj?cy
Nie
Post?powanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli przeprowadzenie post?powania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj?cy powierzy?/powierzyli prowadzenie post?powania:
Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj?cych
Nie

Je?eli tak, nale?y wymieni? zamawiaj?cych, którzy wspólnie przeprowadzaj? post?powanie oraz poda? adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Post?powanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania post?powania wspólnie z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej – maj?ce zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaros?awa D?browskiego, krajowy numer identyfikacyjny 12122900000000, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego   2 , 00-908  Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48261837865, , e-mail dzp@wat.edu.pl, , faks +48261839723.
Adres strony internetowej (URL): https://bip.wat.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym mo?na uzyska? dost?p do narz?dzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ?CEGO: Inny (prosz? okre?li?):
Uczelnia publiczna
I.3) WSPóLNE UDZIELANIE ZAMóWIENIA (je?eli dotyczy):
Podzia? obowi?zków mi?dzy zamawiaj?cymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post?powania z zamawiaj?cymi z innych państw cz?onkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj?cych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post?powania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post?powania odpowiadaj? pozostali zamawiaj?cy, czy zamówienie b?dzie udzielane przez ka?dego z zamawiaj?cych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta?ych zamawiaj?cych):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe?ny i bezpo?redni dost?p do dokumentów z post?powania mo?na uzyska? pod adresem (URL)
Tak
https://bip.wat.edu.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona b?dzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://bip.wat.edu.pl/

Dost?p do dokumentów z post?powania jest ograniczony - wi?cej informacji mo?na uzyska? pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu nale?y przesy?a?:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przes?anie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
KANCELARIA JAWNA Wojskowej Akademii Technicznej, im. Jaros?awa D?browskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-905 Warszawa, bud. 100, pok. 130, pi?tro pierwsze, w godzinach 07:45 - 15:00

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz?dzi i urz?dzeń lub formatów plików, które nie s? ogólnie dost?pne
Nie
Nieograniczony, pe?ny, bezpo?redni i bezp?atny dost?p do tych narz?dzi mo?na uzyska? pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMóWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj?cego: Dostawa s?odyczy.
Numer referencyjny: 198/DZZ/2019
Przed wszcz?ciem post?powania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o mo?liwo?ci sk?adania ofert cz??ciowych
Zamówienie podzielone jest na cz??ci:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu mo?na sk?ada? w odniesieniu do:

Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do udzielenia ??cznie nast?puj?cych cz??ci lub grup cz??ci:

Maksymalna liczba cz??ci zamówienia, na które mo?e zosta? udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko??, zakres, rodzaj i ilo?? dostaw, us?ug lub robót budowlanych lub okre?lenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre?lenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us?ug? lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest dostawa s?odyczy ró?nego rodzaju (batonów, ciastek, cukierków i bakalii).

II.5) G?ówny kod CPV: 15842300-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
03222100-4
03222115-2
03222331-2
15312300-1
15820000-2
15842000-2
15842220-0


II.6) Ca?kowita warto?? zamówienia (je?eli zamawiaj?cy podaje informacje o warto?ci zamówienia):
Warto?? bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca?kowita maksymalna warto?? w ca?ym okresie obowi?zywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje si? udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre?lenie przedmiotu, wielko?ci lub zakresu oraz warunków na jakich zostan? udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane b?dzie zamówienie lub okres, na który zosta?a zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta? ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesi?cach:  12   lub dniach:
lub
data rozpocz?cia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre?lonej dzia?alno?ci zawodowej, o ile wynika to z odr?bnych przepisów
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy wyznacza szczegó?owy warunek w tym zakresie. Zamawiaj?cy uzna spe?nienie warunku je?eli Wykonawca posiada i b?dzie posiada? przez okres obowi?zywania umowy:a) Za?wiadczenie / Decyzj? / Opini? lub inny dokument równowa?ny w?a?ciwego organu Inspekcji Sanitarnej / Weterynaryjnej:- o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdro?onego systemu HACCP;i/lub- potwierdzaj?ce wdro?enie oraz stosowanie zasad HACCP przez Wykonawc? - podstawa prawna art. 59 i art. 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie ?ywno?ci i ?ywienia; lubCertyfikat systemu HACCP wydany przez firmy posiadaj?ce akredytacje i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji z siedzib? w Warszawie lub krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju, wraz z o?wiadczeniem o prowadzeniu wewn?trznej kontroli jako?ci zdrowotnej ?ywno?ci i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji z uwzgl?dnieniem zasad systemu HACCP – zgodnie z art. 59 i art. 73 ustawy o bezpieczeństwie ?ywno?ci i ?ywienia;b) Decyzj? / Za?wiadczenie / Opini? w?a?ciwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wpisie do rejestru zak?adów podlegaj?cych urz?dowej kontroli sanitarnej i zatwierdzeniu zak?adu do produkcji i obrotu ?ywno?ci?;c) Decyzj? / Za?wiadczenie/ Opini? w?a?ciwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu minimum dwóch ?rodków transportu do przewozu ?ywno?ci wymagaj?cej warunków ch?odniczych;d) Za?wiadczenie / Potwierdzenie Wojewódzkiego Inspektora Jako?ci Handlowej Artyku?ów Rolno-Spo?ywczych o zg?oszeniu dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie produkcji, sk?adowania, konfekcjonowania i obrotu artyku?ami rolno – spo?ywczymi wydane na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jako?ci handlowej artyku?ów rolno-spo?ywczych.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy wyznacza szczegó?owy warunek w tym zakresie. Zamawiaj?cy uzna spe?nienie warunku je?eli Wykonawca:- jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zamówienia i przed?o?y na wezwanie Zamawiaj?cego polis? lub inny dokument ubezpieczenia o rozszerzonym zakresie ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej ubezpieczonego, za szkody osobowe i/lub zdrowotne (np. choroby uk?adu trawiennego) lub rzeczowe wyrz?dzone przez produkty wyprodukowane, dostarczone, sprzedane przez ubezpieczonego i spowodowane przez niewykonanie lub nienale?yte wykonanie zamówienia w okresie ubezpieczenia, o warto?ci nie mniejszej ni? 200 000,00 z?. Polisa musi by? aktualna na dzień wezwania do jej z?o?enia oraz na okres obowi?zywania umowy.Je?eli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie mo?e z?o?y? dokumentów dotycz?cych sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez Zamawiaj?cego, mo?e z?o?y? inny dokument, który w wystarczaj?cy sposób potwierdza spe?nianie opisanego przez Zamawiaj?cego warunku udzia?u w post?powaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno?? techniczna lub zawodowa
Okre?lenie warunków: Zamawiaj?cy nie wyznacza szczegó?owego warunku w tym zakresie.
Zamawiaj?cy wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu imion i nazwisk osób wykonuj?cych czynno?ci przy realizacji zamówienia wraz z informacj? o kwalifikacjach zawodowych lub do?wiadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia okre?lone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj?cy przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj?cy przewiduje nast?puj?ce fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ O?WIADCZE? SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W CELU WST?PNEGO POTWIERDZENIA, ?E NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPE?NIA WARUNKI UDZIA?U W POST?POWANIU ORAZ SPE?NIA KRYTERIA SELEKCJI
O?wiadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe?nianiu warunków udzia?u w post?powaniu
Tak
O?wiadczenie o spe?nianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW , SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPE?NIANIA WARUNKóW UDZIA?U W POST?POWANIU:
a) Za?wiadczenie / Decyzj? / Opini? lub inny dokument równowa?ny w?a?ciwego organu Inspekcji Sanitarnej / Weterynaryjnej:- o sprawowaniu nadzoru nad stosowaniem zasad wdro?onego systemu HACCP;i/lub- potwierdzaj?ce wdro?enie oraz stosowanie zasad HACCP przez Wykonawc? - podstawa prawna art. 59 i art. 73 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie ?ywno?ci i ?ywienia; lubCertyfikat systemu HACCP wydany przez firmy posiadaj?ce akredytacje i uprawnienia Polskiego Centrum Akredytacji z siedzib? w Warszawie lub krajowej organizacji akredytacyjnej dla danego kraju, wraz z o?wiadczeniem o prowadzeniu wewn?trznej kontroli jako?ci zdrowotnej ?ywno?ci i przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji z uwzgl?dnieniem zasad systemu HACCP – zgodnie z art. 59 i art. 73 ustawy o bezpieczeństwie ?ywno?ci i ?ywienia;b) Decyzj? / Za?wiadczenie / Opini? w?a?ciwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o wpisie do rejestru zak?adów podlegaj?cych urz?dowej kontroli sanitarnej i zatwierdzeniu zak?adu do produkcji i obrotu ?ywno?ci?;c) Decyzj? / Za?wiadczenie/ Opini? w?a?ciwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej o zatwierdzeniu minimum dwóch ?rodków transportu do przewozu ?ywno?ci wymagaj?cej warunków ch?odniczych;d) Za?wiadczenie / Potwierdzenie Wojewódzkiego Inspektora Jako?ci Handlowej Artyku?ów Rolno-Spo?ywczych o zg?oszeniu dzia?alno?ci gospodarczej w zakresie produkcji, sk?adowania, konfekcjonowania i obrotu artyku?ami rolno – spo?ywczymi wydane na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000r. o jako?ci handlowej artyku?ów rolno-spo?ywczych.e) Polisa OC lub inny dokument potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci, posiadaj?cy rozszerzony zakres ubezpieczenia od odpowiedzialno?ci cywilnej ubezpieczonego za szkody osobowe, zdrowotne, wyrz?dzone przez produkty dostarczone, sprzedane przez ubezpieczonego (zatrucia, choroby uk?adu trawiennego) oraz spowodowane przez niewykonanie lub nienale?yte wykonanie zamówienia w okresie ubezpieczenia;f) pisemne zobowi?zanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezb?dnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia – (je?eli Wykonawca sk?adaj?cy ofert? b?dzie korzysta? z zasobów innych podmiotów) – za??cznik nr 2 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIóW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ O?WIADCZE? LUB DOKUMENTóW SK?ADANYCH PRZEZ WYKONAWC? W POST?POWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO?CI, O KTóRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Zamawiaj?cy wymaga z?o?enie oferty pod rygorem niewa?no?ci w formie pisemnej.Oferta sk?adana przez Wykonawc? musi zawiera?:a) Formularz ofertowy – stanowi?cy za??cznik nr 1 do SIWZ;b) O?wiadczenie o braku podstaw do wykluczenia – stanowi?ce za??cznik nr 2 do SIWZ;c) O?wiadczenie o spe?nianiu warunków – stanowi?ce za??cznik nr 2A do SIWZ;d) Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia – stanowi?cy za??cznik nr 3 do SIWZ;e) Pe?nomocnictwo (w przypadku, gdy wykonawc? reprezentuje pe?nomocnik), z którego wynika prawo do podpisania oferty oraz innych dokumentów sk?adanych wraz z ofert?;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj?cy ??da wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje si? udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Nale?y poda? informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga si? z?o?enia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza si? z?o?enie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do??czenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga si? z?o?enia oferty wariantowej:

Dopuszcza si? z?o?enie oferty wariantowej

Z?o?enie oferty wariantowej dopuszcza si? tylko z jednoczesnym z?o?eniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan? zaproszeni do udzia?u w post?powaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa b?dzie zawarta:

Czy przewiduje si? ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której b?d? zamieszczone dodatkowe informacje dotycz?ce dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si? z?o?enie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje si? pobranie ze z?o?onych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz?dzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem) Nie
Nale?y poda? adres strony internetowej, na której aukcja b?dzie prowadzona:

Nale?y wskaza? elementy, których warto?ci b?d? przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si? ograniczenia co do przedstawionych warto?ci, wynikaj?ce z opisu przedmiotu zamówienia:

Nale?y poda?, które informacje zostan? udost?pnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b?dzie termin ich udost?pnienia:
Informacje dotycz?ce przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób post?powania w toku aukcji elektronicznej i jakie b?d? warunki, na jakich wykonawcy b?d? mogli licytowa? (minimalne wysoko?ci post?pień):
Informacje dotycz?ce wykorzystywanego sprz?tu elektronicznego, rozwi?zań i specyfikacji technicznych w zakresie po??czeń:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Warunki zamkni?cia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z og?oszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og?oszeniem
Minimalne wymagania, które musz? spe?nia? wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze?enie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst?pnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale?y poda? informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb? etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiaj?cego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko?ci nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi?zania stanowi?ce podstaw? do sk?adania ofert, je?eli zamawiaj?cy przewiduje nagrody:

Wst?pny harmonogram post?powania:

Podzia? dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi?zań:
Nale?y poda? informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj?ce minimalne wymagania, którym musz? odpowiada? wszystkie oferty:

Podzia? negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj?cych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której b?dzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dost?pny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotycz?ce rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz?dzeń informatycznych:
Sposób post?powania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre?lenie minimalnych wysoko?ci post?pień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie z?o?yli nowych post?pień, zostan? zakwalifikowani do nast?pnego etapu:
Termin sk?adania wniosków o dopuszczenie do udzia?u w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamkni?cia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostan? wprowadzone do tre?ci zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotycz?ce zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si? istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale?y wskaza? zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do tre?ci oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w nast?puj?cych sytuacjach:a) Zamawiaj?cemu przys?uguje uprawnienie do dokonywania zmian ilo?ciowych w zakresie poszczególnych pozycji asortymentu do wysoko?ci warto?ci umowy okre?lonej w § 2 ust. 1;b) Zamawiaj?cy dopuszcza zmiany umowy w zakresie:- zmiany nazwy handlowej dostarczonego przedmiotu zamówienia, z zastrze?eniem, ?e dostarczony przedmiot zamówienia jest to?samy z przedmiotem zamówienia zaoferowanym w umowie. Na potwierdzenie zostanie do??czony dokument stwierdzaj?cy, ?e oprócz zmiany handlowej nie nast?pi?a zmiana asortymentu pod wzgl?dem sk?adu i jako?ci przedmiotu zamówienia, z zachowaniem formy pisemnej, poprzez wprowadzenie aneksu do umowy;- zmiany przedmiotu zamówienia, pod warunkiem wycofania z produkcji i oficjalnych kana?ów dystrybucji obj?tego umow? przedmiotu zamówienia i zast?pienie go produktem tego samego producenta, o takich samych lub lepszych parametrach jako?ciowych korzystniejszych dla Zamawiaj?cego. W przypadku, gdy producent nie posiada w swojej ofercie innego produktu, lub produktu spe?niaj?cego wymagania Zamawiaj?cego, Wykonawca po uzyskaniu zgody Zamawiaj?cego mo?e zaproponowa? produkt innego producenta, o lepszych parametrach jako?ciowych od wykazanych w za??cznikach do umowy, korzystniejszych dla Zamawiaj?cego. Podstaw? do wprowadzenia zmiany b?dzie o?wiadczenie producenta/ oficjalnego dystrybutora o wycofaniu z produkcji obj?tego umow? przedmiotu zamówienia;c) Zamówienia cz?stkowe b?d? wynika?y z bie??cych potrzeb Zamawiaj?cego. W przypadku konieczno?ci zmniejszenia dostaw, Wykonawcy b?dzie przys?ugiwa?o wynagrodzenie za faktycznie dostarczony przedmiot zamówienia. Wykonawcy nie b?d? przys?ugiwa?y z tego powodu ?adne roszczenia finansowe wobec Zamawiaj?cego;d) W przypadku zmiany stawki podatku VAT, przewiduje si? zmian? warto?ci zamówienia o obowi?zuj?cy podatek VAT, z zachowaniem formy pisemnej poprzez wprowadzanie aneksu do umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udost?pniania informacji o charakterze poufnym (je?eli dotyczy):

?rodki s?u??ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu:
Data: 2020-01-10, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu sk?adania wniosków, ze wzgl?du na piln? potrzeb? udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og?oszeniem):

Wskaza? powody:

J?zyk lub j?zyki, w jakich mog? by? sporz?dzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu
> Wszystkie dokumenty dotycz?ce oferty winny by? napisane w j?zyku polskim.
IV.6.3) Termin zwi?zania ofert?: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk?adania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania ?rodków pochodz?cych z bud?etu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj?cych zwrotowi ?rodków z pomocy udzielonej przez państwa cz?onkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia?y by? przeznaczone na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje si? uniewa?nienie post?powania o udzielenie zamówienia, je?eli ?rodki s?u??ce sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamówienia, nie zosta?y mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ?RODO”, informuj?, ?e: ? administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojskowa Akademia Techniczna im. Jaros?awa D?browskiego, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2, 00-908 Warszawa;? administrator danych powo?a? inspektora ochrony danych nadzoruj?cego prawid?owo?? przetwarzania danych osobowych, z którym mo?na si? skontaktowa? za po?rednictwem adresu e-mail: iod@wat.edu.pl ? Pani/Pana dane osobowe przetwarzane b?d? na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwi?zanym z post?powaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr sprawy 198/DZZ/2019 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;? odbiorcami Pani/Pana danych osobowych b?d? osoby lub podmioty, którym udost?pniona zostanie dokumentacja post?powania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych; ? Pani/Pana dane osobowe b?d? przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia post?powania o udzielenie zamówienia, a je?eli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje ca?y czas trwania umowy;? obowi?zek podania przez Pani?/Pana danych osobowych bezpo?rednio Pani/Pana dotycz?cych jest wymogiem ustawowym okre?lonym w przepisach ustawy Pzp, zwi?zanym z udzia?em w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania okre?lonych danych wynikaj? z ustawy Pzp; ? w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie b?d? podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;? posiada Pani/Pan:? na podstawie art. 15 RODO prawo dost?pu do danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych;? na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;(skorzystanie z prawa do sprostowania nie mo?e skutkowa? zmian? wyniku post?powania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmian? postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustaw? Pzp oraz nie mo?e narusza? integralno?ci protoko?u oraz jego za??czników.)? na podstawie art. 18 RODO prawo ??dania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrze?eniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;(prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze ?rodków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na wa?ne wzgl?dy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa cz?onkowskiego.) ? prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ?e przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz?cych narusza przepisy RODO;? nie przys?uguje Pani/Panu:? w zwi?zku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuni?cia danych osobowych;? prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdy? podstaw? prawn? przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
ZA??CZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ?CE OFERT CZ??CIOWYCH


 
上海福彩 南昌市| 长兴县| 兰溪市| 朝阳区| 肥城市| 贵州省| 合水县| 拉萨市| 汤阴县| 余姚市| 正定县| 剑河县| 七台河市| 江孜县| 宁德市| 大新县| 清徐县| 和平县| 北京市| 西乌珠穆沁旗| 龙山县| 米脂县| 离岛区| 运城市| 墨竹工卡县| 陇川县| 古蔺县| 大埔县| 舞钢市| 济宁市| 青岛市| 嵊泗县| 特克斯县| 年辖:市辖区| 澄江县| 安丘市| 凤山市| 宜宾市| 象州县| 安岳县| 广汉市|