Ksi?garnia – szczegó?y publikacji

Podgl?d
dost?pny

Chemia ?ywno?ci Tom 2

Zamów publikacj?

Autor: Zdzis?aw Sikorski, Hanna Staroszczyk
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 343
Data wydania: 2017-10-12
Typ: ksi??ka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-119626-4


Wersja papierowa: 99,00 PLN

Data wydania:

12-10-2017

Wymiary:

16.5 x 23.5cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

?

Chemia ?ywno?ci jest nauk? o sk?adzie surowców i produktów ?ywno?ciowych, dodatków i zanieczyszczeń ?ywno?ci, a tak?e o biochemicznych i chemicznych reakcjach zachodz?cych w surowcach oraz produktach ?ywno?ciowych w czasie przechowywania i przetwarzania.

Zajmuje si? równie? wp?ywem sk?adników, dodatków i zanieczyszczeń na bezpieczeństwo zdrowotne i pozosta?e aspekty jako?ci ?ywno?ci.

W tomie 2 opisano:

  • witaminy;
  • rodniki, utleniacze i przeciwutleniacze;
  • nieod?ywcze substancje prozdrowotne pochodzenia ro?linnego;
  • alergeny oraz mutagenne i rakotwórcze sk?adniki ?ywno?ci;
  • toksyny surowców ?ywno?ciowych;
  • dodatki do ?ywno?ci i suplementy diety;
  • analiz? oraz zasady zapewniania bezpieczeństwa zdrowotnego ?ywno?ci.

Ksi??ka zosta?a opracowana przez specjalistów, maj?cych do?wiadczenie w pracy dydaktycznej i wspó?pracy z przemys?em. Jest przeznaczona dla studentów wydzia?ów nauk o ?ywno?ci na uniwersytetach przyrodniczych i politechnikach, a tak?e wydzia?ów farmaceutycznych i ekonomicznych oraz dla pracowników gospodarki ?ywno?ciowej.

Spis tre?ci:

1. Witaminy – Teresa Seidler? ? ? ??

1.1. Wprowadzenie? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

1.2. Witaminy rozpuszczalne w wodzie? ? ? ? ? ? ??

1.2.1. Witamina C? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

1.2.2. Tiamina (witamina B1)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

1.2.3. Ryboflawina (witamina B2)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

1.2.4. Niacyna (witamina B3)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

1.2.5. Kwas pantotenowy? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

1.2.6. Biotyna? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

1.2.7. Kwas foliowy? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

1.2.8. Witamina B12 (kobalamina)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

1.2.9. Witamina B6? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

1.3. Witaminy rozpuszczalne w t?uszczach? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

1.3.1. Witamina A? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

1.3.2. Witamina D? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

1.3.3. Witamina E? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

1.3.4. Witamina K? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Bibliografia? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2. Rodniki, utleniacze i przeciwutleniacze – Izabela Sinkiewicz?

2.1. Wprowadzenie? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

2.2. Powstawanie i stabilno?? rodników w ?ywno?ci? ? ? ? ?

2.2.1. Wprowadzenie? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

2.2.2. Anionorodnik ponadtlenkowy (O2??)? ? ? ? ? ? ??

2.2.3. Nadtlenek wodoru (H2O2)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2.2.4. Rodnik hydroksylowy (?OH)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2.2.5. Tlen singletowy (1O2)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2.2.6. Ozon (O3)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

2.2.7. Rodnik tlenku azotu(II) (NO?) i jego pochodne? ? ? ? ? ? ? ?

2.2.8. Kwas chlorowy(I) (HClO)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

2.2.9. Rodniki tworz?ce si? podczas utleniania bia?ek i lipidów? ??

2.3. Utlenianie podstawowych sk?adników ?ywno?ci? ? ? ? ? ? ? ??

2.3.1. Utlenianie lipidów? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

2.3.2. Utlenianie bia?ek? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

2.3.3. Utlenianie sacharydów? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

2.4. Przeciwutleniacze wyst?puj?ce w ?ywno?ci i ich dzia?anie? ? ? ? ?

2.5. Wp?yw na jako?? i trwa?o?? ?ywno?ci? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

Bibliografia? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

3. Nieod?ywcze substancje prozdrowotne pochodzenia ro?linnego – Barbara Kusznierewicz

3.1. Wprowadzenie? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

3.2. Zwi?zki fenolowe? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

3.2.1. Klasyfikacja i wyst?powanie? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

3.2.2. Flawonoidy? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

3.2.3. Pozosta?e zwi?zki fenolowe? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

3.2.4. Wp?yw procesów technologicznych na zwi?zki fenolowe? ? ? ? ? ? ??

3.2.5. Aktywno?? biologiczna zwi?zków fenolowych? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

3.3. Terpenoidy? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

3.3.1. Klasyfikacja i wyst?powanie? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

3.3.2. Wp?yw obróbki procesowej na zawarto?? terpenoidów? ? ? ?

3.3.3. Biologiczna aktywno?? terpenoidów? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

3.4. Wtórne metabolity ro?lin zawieraj?ce siark?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

3.4.1. Wprowadzenie? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

3.4.2. System ?glukozynolan–mirozynaza” w warzywach kapustowatych (Brassicaceae)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

3.4.3. Wp?yw obróbki kulinarnej na zawarto?? siarkowych wtórnych metabolitów ro?lin kapustowatych

3.4.4. Biologiczne znaczenie siarkowych wtórnych metabolitów ro?lin kapustowatych? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

3.4.5. System ?alliina–alliinaza” w warzywach czosnkowatych (Alliaceae)? ? ? ?

3.4.6. Wp?yw obróbki kulinarnej na zawarto?? siarkowych wtórnych metabolitów ro?lin czosnkowatych

3.4.7. Biologiczna aktywno?? siarkowych wtórnych metabolitów ro?lin czosnkowatych? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

3.5. Wtórne metabolity ro?lin zawieraj?ce azot – betalainy? ? ? ? ? ? ? ?

3.5.1. Klasyfikacja i wyst?powanie betalain? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

3.5.2. Wp?yw obróbki kulinarnej na zawarto?? betalain? ? ? ? ? ? ? ?

3.5.3. Biologiczna aktywno?? betalain? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

3.6. Fosforany inozytolu – fityniany? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

3.6.1. Budowa i wyst?powanie fitynianów? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

3.6.2. Wp?yw procesów technologicznych na fityniany? ? ? ? ? ? ? ?

3.6.3. Biologiczna aktywno?? fitynianów? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

3.7. B?onnik? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

3.7.1. Klasyfikacja, budowa i ?ród?a b?onnika? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

3.7.2. Wp?yw procesów technologicznych na b?onnik pokarmowy? ? ? ? ??

3.7.3. W?a?ciwo?ci prozdrowotne b?onnika? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

3.8. Podsumowanie? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Bibliografia? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

4. Alergeny w ?ywno?ci – Barbara Wróblewska? ? ? ??

4.1. Przyczyny powstawania alergii? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

4.1.1. Alergia – globalny problem zdrowia publicznego? ? ? ? ? ? ? ?

4.1.2. Czynniki genetyczne? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

4.1.3. Czynniki ?rodowiskowe? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

4.2. Mechanizmy alergicznej reakcji pokarmowej? ? ? ? ? ? ? ??

4.3. Nomenklatura alergenów? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

4.4. Alergeny pokarmowe? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

4.4.1. Wprowadzenie? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

4.4.2. Rodziny bia?ek alergenów pochodzenia zwierz?cego? ? ? ? ?

4.4.3. G?ówne alergeny pochodzenia zwierz?cego? ? ? ? ? ? ? ?

4.4.4. Rodziny bia?ek alergenów pochodzenia ro?linnego? ? ? ? ? ? ? ??

4.4.5. G?ówne alergeny pochodzenia ro?linnego? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

4.5. Wp?yw substancji dodawanych do ?ywno?ci na organizm? ? ? ??

4.6. Reakcje krzy?owe alergenów? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

4.7. Alergeny ukryte? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

4.8. Wp?yw procesów technologicznych na alergenno?? produktów przetworzonych? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

4.8.1. Procesy technologiczne a immunoreaktywno??? ? ? ? ? ? ? ?

4.8.2. Procesy termiczne? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

4.8.3. Glikacja? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

4.8.4. Fermentacja mlekowa? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

4.8.5. Modyfikacje enzymatyczne? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

4.8.6. Sieciowanie z udzia?em transglutaminazy? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

4.8.7. Zastosowanie promieniowania gamma? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

4.8.8. Presuryzacja? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

4.9. Metody oznaczania alergenów? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

4.10. S?owniczek podstawowych poj?? z zakresu immunologii i alergologii? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Bibliografia? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

5. Mutagenne i rakotwórcze sk?adniki ?ywno?ci – Anna Lewandowska, Agnieszka Bartoszek?

5.1. Wprowadzenie? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

5.2. Udzia? substancji mutagennych i rakotwórczych w procesie kancerogenezy? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

5.3. Aktywacja metaboliczna i tworzenie adduktów z DNA? ? ? ? ?

5.4. Ocena mutagenno?ci i rakotwórczo?ci substancji? ? ? ? ? ? ?

5.5. Zwi?zki mutagenne w ?ywno?ci? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

5.5.1. Wprowadzenie? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

5.5.2. Mikotoksyny? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

5.5.3. Nitrozoaminy? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

5.5.4. Mutageny w ?ywno?ci poddanej obróbce termicznej? ? ? ??

5.5.5. Inne czynniki ryzyka? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

5.6. Sposób przetwarzania ?ywno?ci jako wa?ne ?ród?o zagro?eń zdrowotnych? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

5.6.1. Wprowadzenie? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

5.6.2. Wp?yw rodzaju obróbki termicznej ?ywno?ci na powstawanie substancji rakotwórczych? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

5.6.3. Obecno?? substancji prekursorowych a powstawanie substancji mutagennych i kancerogennych

5.6.4. Wp?yw marynat, przypraw i warzyw na powstawanie substancji mutagennych i kancerogennych w produktach mi?snych? ? ? ?

5.7. Podsumowanie? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Bibliografia? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

6. Toksyny surowców ?ywno?ciowych – Danuta Ko?o?yn-Krajewska? ? ?

6.1. ?ród?a toksyn w surowcach ?ywno?ciowych? ? ? ? ? ? ? ? ?

6.2. Toksyny pochodzenia ro?linnego? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

6.2.1. Wprowadzenie? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

6.2.2. Fitotoksyny? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

6.2.3. Fikotoksyny? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

6.3. Toksyny ryb i bezkr?gowców morskich? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

6.3.1. Toksyny ryb? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

6.3.2. Toksyny bezkr?gowców morskich? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

6.4. Toksyny grzybów kapeluszowych? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

6.4.1. Wprowadzenie? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

6.4.2. Toksyny o dzia?aniu cytotoksycznym? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

6.4.3. Toksyny o dzia?aniu neurotoksycznym? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?6.4.4. Toksyny o dzia?aniu dra?ni?cym przewód pokarmowy? ? ? ??

6.5. Mikotoksyny? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

6.5.1. Rodzaje mikotoksyn? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

6.5.2. Wyst?powanie mikotoksyn w surowcach i produktach ?ywno?ciowych? ??

6.5.3. Zagro?enia zdrowotne zwi?zane z mikotoksynami? ? ? ? ? ? ? ? ??

6.6. Toksyny bakteryjne? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

6.6.1. Egzotoksyny i endotoksyny? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

6.6.2. Toksyny gronkowcowe? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

6.6.3. Toksyny botulinowe? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

6.7. Dzia?ania prewencyjne i usuwanie toksyn z surowców ?ywno?ciowych??

Bibliografia? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

7. Dodatki do ?ywno?ci – Kazimierz D?browski, Antoni Rutkowski? ??

7.1. Wprowadzenie? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

7.1.1. Cel stosowania dodatków? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

7.1.2. Regulacje prawne zwi?zane z dodatkami do ?ywno?ci? ? ? ? ? ? ? ?

7.1.3. Bezpieczeństwo stosowania dodatków do ?ywno?ci? ? ? ? ? ? ? ?

7.2. Substancje s?odz?ce? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

7.2.1. Wprowadzenie? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

7.2.2. S?odziki? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

7.2.3. Poliole? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

7.3. Barwniki? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

7.3.1. Wprowadzenie? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

7.3.2. Barwniki naturalne? ? ? ? ? ? ??

7.3.3. Barwniki syntetyczne? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

7.3.4. Barwniki nieorganiczne? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

7.4. Substancje konserwuj?ce i przeciwutleniacze? ?

7.4.1. Wprowadzenie? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

7.4.2. Substancje konserwuj?ce? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

7.4.3. Przeciwutleniacze? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

7.5. Emulgatory i sole emulguj?ce (topniki)? ? ? ? ? ? ? ? ??

7.6. Kwasy i regulatory kwasowo?ci oraz sekwestranty? ? ? ? ? ?

7.7. Stabilizatory? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

7.8. Substancje: ?eluj?ce, wi???ce, zag?szczaj?ce? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

7.9. Skrobie modyfikowane? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

7.10. Wzmacniacze smaku? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

7.11. No?niki? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

7.12. Substancje spulchniaj?ce i ?rodki do przetwarzania m?ki (polepszacze)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

7.13. Substancje: utrzymuj?ce wilgo?, wype?niaj?ce, przeciwzbrylaj?ce oraz glazuruj?ce? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

7.14. Substancje pianotwórcze i przeciwpieni?ce? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

7.15. Gazy no?ne i gazy do pakowania? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

7.16. Enzymy spo?ywcze? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Bibliografia? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

8. Suplementy diety – Iwona Wawer? ? ? ??

8.1. Wprowadzenie? ? ? ? ? ? ? ?

8.2. Witaminy? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

8.2.1. Wprowadzenie? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

8.2.2. Witamina B1 – tiamina? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

8.2.3. Witamina B2 – ryboflawina? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

8.2.4. Witamina B3 (lub РР) – niacyna? ? ? ? ? ? ? ? ??

8.2.5. Witamina B5 – kwas pantotenowy? ? ? ? ? ? ? ? ??

8.2.6. Witamina B6 – pirydoksyna? ? ? ? ? ? ? ?

8.2.7. Witamina B7 – (witamina H) biotyna? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

8.2.8. Witamina B9 – kwas foliowy, folacyna, foliany? ? ? ? ? ??

8.2.9. Witamina B12? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

8.2.10. Witamina C? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

8.2.11. Witamina E i tokoferole? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

8.2.12. Witamina D? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

8.2.13. Witamina K? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

8.2.14. Witamina A i karotenoidy? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

8.3. Niezb?dne nienasycone kwasy t?uszczowe? ? ? ? ??

8.4. Koenzym Q10? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

8.5. Sk?adniki mineralne w suplementach? ? ? ? ? ? ? ? ??

8.5.1. Wapń? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

8.5.2. Magnez? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

8.5.3. Potas? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

8.5.4. Cynk? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

8.5.5. ?elazo? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

8.5.6. Jod? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

8.5.7. Selen? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

8.5.8. Chrom? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

8.5.9. Krzem? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

8.6. Suplementy ze sk?adnikami ro?linnymi? ? ? ? ?

8.6.1. Flawonoidy? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

8.6.2. Ekstrakty z winogron? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

8.6.3. Resweratrol? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

8.6.4. Ekstrakt z ?urawiny? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

8.6.5. Ekstrakt z zielonej herbaty? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

8.6.6. Ekstrakty z mi?orz?bu? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

8.6.7. ?eń-szeń? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

8.6.8. Maca? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

8.6.9. Kurkumina? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

8.6.10. B?onnik pokarmowy? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

8.7. Inne sk?adniki: bia?ka, mikroalgi, bakterie? ? ? ? ??

8.7.1. Bia?ka serwatki? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

8.7.2. Kolagen? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

8.7.3. Glukozamina i chondroityna? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

8.7.4. Chlorella i spirulina? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

8.7.5. Probiotyki i prebiotyki? ? ? ? ? ? ?

8.8. Podsumowanie? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

Bibliografia? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

9. Analiza ?ywno?ci – Beata Plutowska, Henryk Jeleń??

9.1. Analityka w zapewnieniu bezpieczeństwa i jako?ci ?ywno?ci? ? ? ??

9.1.1. G?ówne cele analizy ?ywno?ci? ? ? ? ? ? ?

9.1.2. Znakowanie ?ywno?ci? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

9.1.3. Urz?dowa kontrola ?ywno?ci? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

9.1.4. Kontrola procesu produkcji ?ywno?ci? ? ? ? ? ? ?

9.1.5. Opracowanie nowych produktów? ? ? ? ? ? ? ?

9.1.6. Zafa?szowania ?ywno?ci? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

9.2. Pobieranie i przygotowanie próbek do analizy? ? ? ? ? ? ? ? ??

9.2.1. Pobieranie próbek ?ywno?ci? ? ? ? ? ? ? ??

9.2.2. Metody przygotowania próbek? ? ? ? ? ? ? ? ?

9.3. Instrumentalna analiza ?ywno?ci? ? ? ? ? ? ? ? ??

9.3.1. Techniki separacyjne? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

9.3.2. Techniki ??czone (sprz??one)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

9.3.3. Techniki oparte na analizie widma elektromagnetycznego? ? ??

9.3.4. Techniki analityczne wykorzystywane w analizie pochodzenia i autentyczno?ci ?ywno?ci? ? ? ? ? ? ? ? ??

9.4. Podsumowanie? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

Bibliografia? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

10. Zasady zapewniania bezpieczeństwa ?ywno?ci – Robert Tylingo? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

10.1. Bezpieczeństwo ?ywno?ci? ? ? ? ? ? ? ? ??

10.2. Zasady zapewnienia bezpieczeństwa – systemy, zagro?enia, minimalizacja zagro?eń? ? ? ? ? ??

10.2.1. Wprowadzenie? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

10.2.2. Systemy dobrych praktyk produkcyjnych i higienicznych (GMP i GHP)??

10.2.3. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)? ? ? ? ?

Bibliografia? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Skorowidz? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

Brak za??czników
Brak prenumeraty
 
上海福彩 南和县| 竹北市| 色达县| 阿合奇县| 宁海县| 闻喜县| 新营市| 徐闻县| 鹿邑县| 西乌珠穆沁旗| 河西区| 平塘县| 东光县| 洞口县| 元朗区| 大冶市| 遵义市| 定西市| 那坡县| 安多县| 东光县| 尖扎县| 孟津县| 米易县| 璧山县| 青河县| 历史| 贡嘎县| 华坪县| 大冶市| 普洱| 新野县| 泰兴市| 博湖县| 宾阳县| 武乡县| 娄底市| 集贤县| 德州市| 贡嘎县| 武宣县|