Ksi?garnia – szczegó?y publikacji

Podgl?d
dost?pny

Mikrobiologiczne zanieczyszczenia ?ywno?ci

Zamów publikacj?

Autor: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: Wydawnictwo Naukowe PWN
Stron: 114
Data wydania: 2017-07-10
Typ: ksi??ka
Druk: tak
Wersja elektroniczna: nie
ISBN: 978-8-30-119430-7


Wersja papierowa: 49,00 PLN

Data wydania:

10-07-2017

Wymiary:

16.5 x 23.5 cm

Druk w kolorze:

nie

Papier kredowy:

nie

Twarda oprawa:

nie

?

?ywno?? jest ?ród?em sk?adników od?ywczych dla cz?owieka, ale te? idealnym ?rodowiskiem rozwoju wielu mikroorganizmów. Dlatego higiena wytwarzania ?ywno?ci to jeden z najwa?niejszych elementów produkcji spo?ywczej.

Publikacja omawia zagro?enia chemiczne, maj?ce wp?yw na produkty spo?ywcze z perspektywy mikrobiologii. S? one wynikiem oddzia?ywania dodatków do ?ywno?ci, zanieczyszczeń pochodz?cych od materia?ów do pakowania, substancji chemicznych wykorzystywanych w systemach czyszcz?cych oraz toksyn mikrobiologicznych. Wszystkie zagadnienia przedstawione s? na przyk?adach i dotycz? m.in.? histaminy w rybach i produktach rybnych, toksyn biologicznych i przyczyn ich wyst?powania, czynników wp?ywaj?cych na powstawanie biofilmów i strategii kontrolnych oraz zagro?eń ze strony? Escherichia coli.

Ksi??ka jest adresowana do chemików, mikrobiologów, technologów ?ywno?ci, przedstawicieli zawodów medycznych oraz weterynarzy.

Spis tre?ci:?

1. Histamina w rybach i produktach rybnych

1.1. Wst?p

1.2. Chemizm procesu powstawania histaminy: znaczenie innych amin biogennych

1.3. Metody wykrywania histaminy

1.4. Nowe strategie przeciwdzia?ania powstawaniu histaminy w produktach rybnych

Bibliografia

2. Toksyny biologiczne z mikroglonów s?odko- i s?onowodnych

2.1. Mikroorganizmy wytwarzaj?ce toksyny?

2.1.1. Informacje ogólne na temat fitoplanktonu i gatunków toksycznych: rozmieszczenie przestrzenne i czasowe – czynniki ?rodowiskowe?

2.1.2. Przegl?d g?ównych gatunków toksycznych glonów?

2.1.2.1. Okrzemki – Pseudo-nitzschia spp

2.1.2.2. Bruzdnice

2.1.3. Szkodliwe zakwity glonów: wyst?powanie i przyczyny?

2.2. Typologia toksyn, mechanizmy dzia?ania i syndromy

2.2.1. Typologia toksyn: struktura chemiczna

2.2.1.1. Saksytoksyny

2.2.1.2. Toksyny powoduj?ce biegunk?

2.2.1.3. Brewetoksyny?

2.2.1.4. Kwas domoikowy

2.2.1.5. Ciguatoksyny?

2.2.1.6. Zatrucie kwasem azaspirowym (AZP)

2.2.1.7. Spirolidy i gymnodiminy (cykliczne iminy)

2.2.1.8. Palitoksyna

2.2.1.9. Aplyzjatoksyny?

2.2.1.10. Toksyny sinicowe

2.2.2. Mechanizm dzia?ania toksyn wytwarzanych przez glony

2.2.3. Objawy spowodowane dzia?aniem toksyn wytwarzanych przez glony

2.3. Metody analizy toksyn?

2.3.1. Metody analityczne stosowane do oznaczania toksyn pochodz?cych od glonów

2.3.2. Metody automatyczne wykrywania gatunków HAB?

2.4. Perspektywy badawcze na przysz?o??

Bibliografia?

3. Biofilmy?

3.1. Wprowadzenie

3.1.1. Zewn?trzkomórkowe substancje polimerowe

3.1.1.1. Alginian i N-acetyloglukozamina?

3.1.1.2. Succinoglikan

3.1.1.3. Celuloza?

3.2. Powstawanie biofilmu?

3.2.1. Adhezja wst?pna

3.2.2. Adhezja trwa?a (nieodwracalna)?

3.2.3. Powstawanie mikrokolonii

3.2.4. Ró?nicowanie si? osiad?ej populacji bakterii i utworzenie dojrza?ej formy biofilmu?

3.2.5. Migracja komórek i tworzenie nowych mikrokolonii?

3.3. Czynniki ?rodowiskowe wp?ywaj?ce na powstawanie biofilmu

3.3.1. Warto?? pH i temperatura

3.3.2. Ukszta?towanie powierzchni

3.3.3. Hydrofobowo?? i hydrofilowo???

3.4. ?ywno?? i przemys? spo?ywczy

3.5. Metody kontrolowania biofilmu?

3.5.1. Metody fizyczne

3.5.2. Metody chemiczne?

3.5.3. Metody biologiczne?

3.6. Biofilm a warunki szpitalne i odporno?? na antybiotyki?

3.6.1. Pomiary i obserwacja biofilmów?

Bibliografia?

4. Toksyny mikrobiologiczne w ?ywno?ci: znaczenie Escherichia coli?

4.1. Wprowadzenie .

4.2. E.coli powoduj?ce biegunki?

4.2.1. Enteropatogenny szczep E.coli (EPEC)?

4.2.2. Enterotoksyczny szczep E.coli (ETEC)

4.2.3. Enterokrwotoczny szczep E.coli (EHEC)?

4.2.4. Enteroagregacyjny szczep E.coli (EAEC)

4.2.5. Enteroinwazyjny szczep E.coli (EIEC)?

4.2.6. E.coli o rozsianym typie adhezji (DAEC)?

4.3. Metody wykrywania?

4.4. Normy prawne a E.coli

Bibliografia?

Brak za??czników
Brak prenumeraty
 
上海福彩 双桥区| 壶关县| 陵川县| 杂多县| 荔波县| 衡阳市| 额尔古纳市| 昌平区| 青铜峡市| 茌平县| 固安县| 云安县| 汉沽区| 溆浦县| 湾仔区| 洪泽县| 民权县| 云浮市| 若尔盖县| 五家渠市| 明水县| 尚志市| 蚌埠市| 寻乌县| 获嘉县| 兰考县| 莆田市| 北票市| 常山县| 灌云县| 木里| 绍兴市| 凤山县| 府谷县| 新密市| 定安县| 塘沽区| 平遥县| 铜鼓县| 东丰县| 洪泽县|