Artyku? Dodaj artyku?

Wo?owina – pe?nowarto?ciowe bia?ko

17-10-2019, 02:00

U osób, które s? aktywne fizycznie liczy si? to, by w diecie znalaz?y si? odpowiednie ilo?ci niezb?dnych sk?adników od?ywczych i mineralnych. To w?a?nie dla sportowców i osób ?wicz?cych powstaj? suplementy diety, które maj? za zadanie uzupe?ni? wszelkie niedobory od?ywcze. Jedne z najcz??ciej wybieranych, to od?ywki bia?kowe. U?atwiaj? one spo?ycie w?a?ciwej ilo?ci bia?ek, które s? potrzebne do prawid?owego rozwoju i wzrostu mi??ni. I chocia? wydaje nam si?, ?e najlepsze jest bia?ko serwatkowe, to jednak w rzeczywisto?ci, to proteiny pochodz?ce od mi?sa wo?owego, s? pe?nowarto?ciowe, lekkostrawne, a tak?e ?atwo dost?pne. Lepiej wi?c poszerzy? swoj? wiedz? na temat bia?ka wo?owego i dlaczego warto je wybiera?.

Wo?owina – pe?nowarto?ciowe bia?ko

(Sprawd? skuteczny suplement na regeneracj? https://nutrigolab.pl/p/nutrigo-lab-strength)

Bia?ko pe?nowarto?ciowe pochodz?ce z wo?owiny

Bia?ka pochodzenia zwierz?cego maj? jedn? przewag? nad bia?kami pochodzenia ro?linnego, s? pe?nowarto?ciowe, a to oznacza, ?e w ich sk?adzie znajduje si? pe?en profil aminokwasów niezb?dnych dla cz?owieka. To zarówno aminokwasy endogenne, jak i egzogenne. Podczas produkowania od?ywek wo?owych, stosuje si? proces hydrolizy, a dzi?ki temu proteiny staj? si? jeszcze lepiej przyswajalne. Okazuje si? wi?c, ?e przyjmowanie od?ywek bia?kowych daje lepsze efekty ni? spo?ywanie mi?sa. Zawarte w od?ywkach bia?kowych wo?owych zawieraj? profil aminokwasów, które skutecznie pozwalaj? na wykorzystanie pe?nego potencja?u mi??ni, a dodatkowo zwi?kszaj? efektywno?? ?wiczeń. Ich spo?ywanie wspomaga prawid?ow? regeneracj?, a tak?e przy?pieszaj? proces odbudowy. Maj? wp?yw na budow? masy. Maj? równie? potencja? antykataboliczne, dzi?ki czemu opisane wy?ej efekty s? dodatkowo spot?gowane.

(Zobacz suplement na mas? - https://nutrigolab.pl/p/nutrigo-lab-mass)

Jedn? z najwi?kszych zalet bia?ek wo?owych, jest zawarto?? wszystkich niezb?dnych aminokwasów. Ti zaleta od?ywek bia?kowych, poniewa? dostarczaj? one do organizmu du?e ilo?ci protein i aminokwasów, a to jest zalecane, zw?aszcza u osób aktywnych fizycznie i dbaj?cych o form?. Dodatkowo w ich sk?adzie nie znajduje si? zb?dny t?uszcz, jego ilo?? jest zredukowana do minimum. Nie wiele osób zdaje sobie s tego spraw?, ale w bia?ku wo?owych s? pot??ne ilo?ci sk?adników od?ywczych. Jego spo?ywanie mo?e wspomóc uzupe?nianie niedoborów witamin z grupy B. A tak?e jest to ?ród?o argininy, której wy?sze st??enie w organizmie, jest konieczne, by podnosi?a ona poziom substancji anabolicznych. Do grupy takich sk?adników zaliczany jest na przyk?ad hormon wzrostu. Arginina ma równie? wp?ywa syntez? kreatyny, która jest g?ównym sk?adnikiem budulcowym mi??ni.

Kto powinien wybiera? bia?ko wo?owe?

Pe?nowarto?ciowe bia?ko wo?owe, jest szczególnie polecane osobom, które s? aktywne fizycznie i intensywnie uprawiaj?cym sport. Najcz??ciej s? one wybierane przez osoby, które trenuj? si?owo. U takich osób bia?ka wo?owe przyczyniaj? si? do przy?pieszenia procesu budowania masy mi??niowej. Dodatkowo zwi?kszaj? one sil? i doskonale wp?ywaj? na wygl?d sylwetki. Po bia?ka pochodzenia wo?owego powinny si?ga? równie? osoby, które uprawiaj? sporty wytrzyma?o?ciowe i wytrzyma?o?ciowo-si?owe.

Bia?ko wo?owe, a serwatkowe

Zdaniem wielu osób najlepsze od?ywki bia?kowe, to te z serwatki mleka. I mog? po nie si?ga? wszyscy. A w przypadku bia?ek pochodzenia wo?owego, s? one przeznaczone jedynie dla osób, które s? do?wiadczone sportowo. Jednak jest to k?amstwo i po bia?ka wo?owe powinni si?ga? wszyscy, równie? osoby pocz?tkuj?ce. Ich spo?ywanie znacz?co wzmocni efektywno?? treningów, a to sprawi, ?e nie stracimy motywacji do ?wiczeń.

Czy warto si?ga? po od?ywki bia?kowe?

Wiele osób zastanawia si?, czy warto si?ga? po od?ywki bia?kowe. To pytanie nie jest proste, a nad odpowiedzi? nale?y dobrze si? zastanowi?. Osoby pocz?tkuj?ce nie powinny si?ga? po dodatkowe suplementy diety, szczególne je?eli ich aktywno?? fizyczna jest utrzymana na niskim poziomie. Jednak dla osób, które ?wicz? ju? kilka miesi?cy, stawiaj? na intensywne treningi si?owe, a ich celem treningowym jest zwi?kszenie masy mi??niowej, to od?ywki bia?kowe, zw?aszcza te wo?owe, to jeden z najlepszych sposobów, by dostarczy? do organizmu cenne sk?adniki, a szczególnie aminokwasy, które s? niezb?dne do zbudowania mi??ni, a w?a?ciwie do zwi?kszenia ich obj?to?ci. Tak wi?c tylko osoby do?wiadczone i trenuj?ce intensywnie powinny si?ga? po dodatkowe od?ywki bia?kowe, poniewa? uzupe?nienie niedoborów bia?ek w ich przypadku przy pomocy diety mo?e okaza? si? niemo?liwe.

Podobne artyku?y

 
上海福彩 墨竹工卡县| 嘉祥县| 乐安县| 武城县| 陵水| 获嘉县| 临邑县| 江安县| 白山市| 贵德县| 白河县| 霍城县| 汪清县| 南靖县| 荔浦县| 青神县| 乐都县| 通海县| 锡林郭勒盟| 原平市| 连江县| 建昌县| 苍南县| 财经| 喀喇沁旗| 九寨沟县| 龙门县| 丰台区| 察隅县| 麻城市| 瓦房店市| 惠州市| 榆林市| 额尔古纳市| 故城县| 河北区| 沁水县| 洪洞县| 浦东新区| 鹿邑县| 孟州市|