Artyku? Dodaj artyku?

Opony u?ywane - dlaczego eksperci ich nie polecaj?

13-01-2015, 01:00

Opony u?ywane  dlaczego eksperci ich nie polecaj?, oponeo
?ród?o:Oponeo.pl

Opony u?ywane mo?na okre?li? mianem wielkiej niewiadomej, poza tym ich zakup ma sporo wspólnego z kupnem u?ywanego auta. Dlatego je?li nasza wiedza na ten temat nie jest imponuj?ca, a raczej zaledwie cz?stkowa, wskazane jest skorzystanie z rady oraz do?wiadczenia specjalisty. W przeciwnym wypadku zakup dobrych opon u?ywanych z pewno?ci? b?dzie powodem licznych k?opotów.

Prawo o ruchu drogowym, co prawda dopuszcza stosowanie ró?nego rodzaju - pod wzgl?dem oczywi?cie bie?nika – ogumienia na osiach, jednak za?o?enie jednego kompletu spowoduje zwi?kszenie bezpieczeństwa kierowcy i pasa?erów.

Ogólnie zasada jest bardzo prosta – opon u?ywanych nie powinno si? wcale kupowa?.? Nie jest to has?o koncernów, które zajmuj? si? produkcj? ogumienia, które w ten sposób? pragn? odstraszy? potencjalnych kupców od zakupu u?ywanego ogumienia, a zdanie wielu niezale?nych fachowców. Zreszt? warto wspomnie? o tym, i? ró?nica w cenie mi?dzy nowymi oponami, a dobrymi u?ywanymi,? przy obecnym nasyceniu rynku jest stosunkowo niedu?a, natomiast je?eli chodzi o u?ytkowanie auta to pojawia si? w tym momencie stara prawda, która mówi, ?e ?na bezpieczeństwie nie powinno si? oszcz?dza?”. Je?li jednak, mimo wszystko, kto? zdecydowa? si? naby? ogumienie u?ywane, powinien wzi?? pod uwag? kilka istotnych aspektów, poniewa? u?ywana opona, któr? okre?la si? jako – w dobrym stanie – to nie tylko regularny i równy bie?nik.

Zatem, kiedy decydujemy si? na zakup u?ywanego ogumienia warto skorzysta? z us?ug bardziej renomowanych warsztatów, które poza sprzeda?? nowych opon w swojej ofercie maj? równie? i takie opony. Nie radzimy korzysta? z tzw. ?gara?owców”, którzy przewa?nie nie posiadaj? nale?ytych miejsc przeznaczonych do przechowywania ogumienia, a tak?e nie s? w stanie da? jakiejkolwiek gwarancji na kupiony produkt (w postaci paragonu czy tez faktury). Poza tym w typowych warsztatach oponiarskich b?dzie wi?ksza szansa na kupno sprawdzonego kompletu, a nie jednej pary.

Pomimo tego, ?e w prawie o ruchu drogowym nie ma zakazu stosowania ró?nego rodzaju (bie?nika) opon na obu osiach, to za?o?enie jednego kompletu ogumienia zwi?kszy bezpieczeństwo prowadz?cego pojazd. Cz?sto zdarza si?, ?e zamontowane na obu osiach ró?ne pary opon maj? ca?kiem inny stopień u?ycia, co w sytuacji, kiedy konieczne jest wykonanie gwa?townych manewrów albo hamowania mo?e by? powodem znoszenia samochodu, a nawet niekontrolowany po?lizg.

W czasie, gdy wybieramy opony trzeba przede wszystkim sprawdzi? jak wygl?da rze?ba bie?nika. Oczywi?cie nie znajdziemy idealnie równego, ale mimo wszystko nale?y wybiera? te, których kszta?t bie?nika b?dzie bardziej regularny. Jego wysoko?? nie mo?e by? ni?sza ni? 1,6 mm, chocia? ta warto?? jest wed?ug fachowców nie do przyj?cia. Nale?y pami?ta? o tym, ?e aby opona mog?a zapewni? skuteczn? przyczepno??, wysoko?? bie?nika musi wynosi? przynajmniej 3 mm, natomiast w przypadku zimowego ogumienia – 4 mm. Naci?cia na stopce, z?bkowany bie?nik, wybrzuszenia, obicia oraz ?lady uszkodzeń mechanicznych natychmiast s? przyczyn? dyskwalifikacji produktu.

Na nisk? jako?? opon u?ywanych ma wp?yw ich struktura wewn?trzna. Oczywi?cie go?ym okiem nie mo?na sprawdzi? tego elementu, wi?c nale?y zwróci? si? o pomoc do specjalisty, który b?dzie móg? nam powiedzie?, czy budowa ogumienia, która sk?ada si? z drutu albo tekstylnego kordu nie zosta?a w jaki? sposób naruszona np. po kolizji. Je?li usterki s? bardzo powa?ne, to w końcu mo?e doj?? podczas jazdy nawet do eksplozji opony.

Podobne artyku?y

 
上海福彩 临湘市| 莱芜市| 双辽市| 余姚市| 法库县| 萨嘎县| 荣昌县| 抚州市| 凤阳县| 繁峙县| 沾益县| 绍兴县| 宜君县| 九台市| 玉林市| 阿鲁科尔沁旗| 海原县| 宿迁市| 垦利县| 班戈县| 本溪| 花莲市| 乌审旗| 富阳市| 东港市| 双柏县| 开远市| 沐川县| 遂川县| 穆棱市| 霍林郭勒市| 绥德县| 寿宁县| 固原市| 石门县| 社会| 修武县| 南木林县| 锦州市| 吉林省| 临江市|