Artyku? Dodaj artyku?

Szybka inspekcja optyczna linii do produkcji herbatników

07-01-2015, 01:00

Szybka inspekcja optyczna linii do produkcji herbatników, KeyenceNutrition & Santé to jeden z czo?owych europejskich producentów zdrowej i ekologicznej ?ywno?ci. Produkowane przez firm? herbatniki s? uk?adane w stosy po 4 lub 5 sztuk, owijane w foli? i uk?adane z du?? szybko?ci? w tekturowych opakowaniach.

"Z?amanie herbatnika jest dla nas defektem krytycznym. Nie chodzi tu tylko o postrzeganie przez klientów jako?ci naszych wyrobów, ale te? o ryzyko niew?a?ciwego uszczelnienia paczki wynikaj?cego z powsta?ych w ten sposób okruchów," wyja?nia Fabien Ployon, dyrektor produkcji w zak?adach Nutrition & Santé po?o?onych w Annonay we Francji.

"Przyjrzeli?my si? systemom wizyjnym dost?pnym na rynku i skontaktowali?my si? z kilkoma producentami. Tylko firma Keyence nie wycofa?a si? po okre?leniu przez nas wymogów szybko?ci pracy systemu, gdzie inspekcja ka?dego stosu ma przebiega? w czasie krótszym ni? 150 ms."

"Potrzebowali?my rozwi?zania pozwalaj?cego analizowa? ogromne ilo?ci herbatników produkowanych w systemie pracuj?cym przez ca?? dob?. Zainstalowali?my i zaprogramowali?my system wizyjny CV-5000 przy pomocy dzia?u technicznego Keyence. Wykrywanie kraw?dzi realizuj? dwie kamery umieszczone oko?o 20 cm powy?ej poziomu linii produkcyjnej. Dla ka?dego z ponad 30 rodzajów i rozmiarów herbatników przesuwaj?cych si? po poszczególnych liniach musia?y by? stworzone odr?bne programy steruj?ce."

"Wykrywanie kraw?dzi jest tylko jednym z 19 narz?dzi dost?pnych w systemie wizyjnym CV-5000 firmy Keyence. Ka?de z nich umo?liwia szybkie i ?atwe utworzenie aplikacji pomiarowej. Pomimo, ?e nie mamy ?adnego do?wiadczenia w zakresie systemów wizyjnych, CV-5000 okaza? si? dla nas ?atwy w konfiguracji i obs?udze. Troch? czasu zaj??o przystosowanie go do naszych potrzeb, ale teraz jeste?my zaznajomieni z obs?ug? systemu i zajmujemy si? jego ci?g?ym doskonaleniem," dodaje Ployon.

Szybka inspekcja optyczna linii do produkcji herbatników, KeyenceRealizacja wspomnianej aplikacji z inspekcj? herbatników by?a mo?liwa dzi?ki du?ej szybko?ci detekcji zapewnianej przez CV-5000, najwydajniejszy autonomiczny system wizyjny dost?pny obecnie na rynku. Pozwala on przetworzy? milion pikseli w ci?gu 20,5 ms. Du?a pr?dko?? obliczeniowa umo?liwia równoczesne przeprowadzanie kilku inspekcji oraz pozwala na zwi?kszenie niezawodno?ci dzi?ki bardzo dobrej powtarzalno?ci systemu (siedmiokrotnie wi?kszej ni? w przypadku obecnych standardów). Wiele? wbudowanych funkcji przetwarzania obrazu, pozwala zwi?kszy? dok?adno?? przeprowadzanych inspekcji. Wszystkie kontrolery serii CV-5000 zawieraj? szybk? jednostk? przetwarzania obrazów kolorowych, jednostk? CPU wykonan? w technologii RISC (Reduced Instruction Set Computer) i dwa procesory DSP (Digital Signal Processor) zaprojektowane specjalnie dla systemów przetwarzania obrazu. Taka konfiguracja daje mo?liwo?? prowadzenia operacji równoleg?ych oraz zapewnia du?? szybko?? przetwarzania, oko?o dwukrotnie wi?ksz? od najszybszych tego typu urz?dzeń dost?pnych wcze?niej na rynku. System zosta? wyposa?ony w pami?? z podwójnym buforowaniem pozwalaj?c? na rozpocz?cie rejestracji obrazu w momencie, gdy poprzedni jest jeszcze przetwarzany.

Szybka inspekcja optyczna linii do produkcji herbatników, Keyence"Fakt, ?e system wizyjny CV-5000 jest szybszy od naszych linii produkcyjnych, zapewnia nam du?? swobod? dzia?ania. Pracuje on 7 dni w tygodniu i w pe?ni odpowiada naszym wymogom w zakresie niezawodno?ci i stabilno?ci dzia?ania," podsumowuje Ployon.

Ju? od ponad 30 lat Nutrition & Santé wyznaje prost? zasad?, ?e to, co jemy wp?ywa na nasze zdrowie. Grupa jest obecna we wszystkich kana?ach dystrybucji i kluczowych segmentach rynku zdrowej ?ywno?ci. Wspó?pracuje z Gerblé, ISOSTAR, Gerlinéa, Milical, Modifast, Pesoforma, Céréal Bio, Soy i innymi znanymi markami, zwi?kszaj?c swój eksport. Jest kluczowym graczem w pi?ciu segmentach rynku - zdrowej ?ywno?ci, produktów spo?ywczych wspomagaj?cych odchudzanie, od?ywek dla sportowców, ?ywno?ci ekologicznej i alternatywnych produktów ro?linnych. W 2011 roku zatrudnia?a 1100 osób w czterech specjalizowanych zak?adach produkcyjnych, a jej sie? dystrybucji obejmowa?a ponad 40 krajów, w tym Japoni?.?

Podobne artyku?y

 
上海福彩 侯马市| 岳阳市| 马关县| 定日县| 汶川县| 公安县| 富锦市| 叙永县| 达孜县| 高淳县| 长白| 彩票| 铜陵市| 万年县| 商丘市| 宣汉县| 博爱县| 宣城市| 中卫市| 蒲城县| 工布江达县| 嘉善县| 平邑县| 汉源县| 柯坪县| 且末县| 凤冈县| 孙吴县| 临汾市| 南城县| 瓮安县| 新民市| 商丘市| 定陶县| 咸丰县| 连平县| 申扎县| 资阳市| 砀山县| 平阳县| 伽师县|